1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç
Yönetim

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

 

 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ

 

ENFORMATİK BÖLÜMÜ

 

2017 BİRİM FAALİYET

RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocak 2018


      BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU

Enformatik, bilgi teknolojilerini kullanarak bilginin nasıl üretildiği, işlendiği, depolandığı, organize edildiği, sınıflandırıldığı ve iletildiğini inceleyen bir bilim dalıdır. Enformatik, bilgi teknolojileri ve diğer bilimsel alanlar arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu alandaki gelişmeler Yapay Zeka, Bilişimsel Bilim, Bilgisayar Bilimleri gibi farklı akademik disiplinlerin kullanılmasını sağlamaktadır. Enformatik bölümü, farklı akademik disiplinlerdeki tüm bölümlere özellikle yazılım ağırlıklı bilgisayar ile ilgili derslerin verilmesini sağlamak ve koordine etmek amacıyla rektörlüklere bağlı disiplinler arası destek bölümü niteliğini taşımaktadır.

Bölümümüz, 19.10.2011 Tarih ve 2011/54 sayılı senato kararı ile 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d–2 maddesi uyarınca Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Bölüm 2011–2012 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren üniversitemizin merkez birimlerindeki bilgisayar derslerinin koordine edilmesi ve yürütülmesi faaliyetine başlamıştır.

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğe bağlı Enformatik Bölümü, bir Yardımcı Doçent’ten oluşan akademik kadrosuyla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KARACI

                                                                       Enformatik Bölüm Başkanı

                                                                                 

 İÇİNDEKİLER

 

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.. 1

1. GENEL BİLGİLER.. 3

1.1. Misyon ve Vizyon. 3

1.1.1. Misyonumuz. 3

1.1.2.Vizyonumuz. 3

1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3

1.2.1. İdari Yetki Görev ve Sorumluluklar 3

1.3. İdareye İlişkin Bilgiler 3

1.3.1. Fiziksel Yapı 3

1.3.2. Örgüt Yapısı 3

1.3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4

1.3.4. İnsan Kaynakları 4

1.3.5. Sunulan Hizmetler 5

2. AMAÇ ve HEDEFLER.. 5

2.1. İdarenin Amaç ve Hedefleri 5

2.2. Kısa Vadeli Hedefler; 5

3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.. 6

3.1. Performans Bilgileri 6

3.1.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 6

4. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI. 9

 

 

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Misyon ve Vizyon

 

1.1.1. Misyonumuz; Farklı disiplinler arasında bilişim teknolojileri eğitiminin en hızlı ve verimli şekilde verilerek teknoloji, bilim ile uygulama arasında köprü görevini sağlamaktır. Farklı akademisyenler ve uzmanların sürekli geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri yardımı ile gelişen teknolojiler takip edilerek ders içeriklerini koordine etmek, güncellenmek ve gerçekleştirmektir.

 

1.1.2.Vizyonumuz; Üniversitenin öğrencilerine bilişim teknolojileri eğitimini gerçekleştiren bir birim olmalıdır. Bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yetenekler kazandırılmalıdır. Üniversitemizde bilişim teknolojilerinin kullanımını ve bilgi düzeyini üst seviyelere çıkarmak için üniversitemiz ile özel sektörün birlikte çalışabilirliğine dayalı olarak yeni teknolojiler ve yazılımlar geliştirilebilmelidir.


1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1.2.1. İdari Yetki Görev ve Sorumluluklar

a- Bölüm Başkanı;  Bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından dekanın önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Bölüm başkanı bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

1.3. İdareye İlişkin Bilgiler

1.3.1. Fiziksel Yapı

1.3.1.1. Hizmet Alanları

Tablo 1. Akademik Personel Hizmet Alanları

 

Sayısı

(Adet)

Alanı

(m2)

Kullanan Sayısı (Kişi)

Çalışma Odası     

1

 

1

Toplam

1

 

1

 

1.3.2. Örgüt Yapısı

Birim Örgütü; Bölüm Başkanlığından oluşmaktadır.

1.3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 

 1. A.    Bilgisayarlar

Masa üstü bilgisayar Sayısı    : 1  Adet (Mühendislik Fakültesi demir başına Kayıtlı)

Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 1  Adet (BAP Projesinden)

 1. B.     Yazıcı

Çok fonksiyonlu Yazıcı         :1 Adet (Enformatik Bölümü demir başına kayıtlı)

 

1.3.4. İnsan Kaynakları

A. Akademik Personel

UNVANLAR İTİBARİ İLE AKADEMİK PERSONEL SAYISI

UNVAN

2017

Profesör

-

Doçent

-

Yardımcı Doçent

1

Öğretim Görevlisi

-

Okutman

-

Araştırma Görevlisi

-

Uzman

-

Çevirici

-

Eğitim-Öğretim Planlamacısı

-

TOPLAM

1

 

B. Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel

Bölümümüzde diğer üniversitelerde görevlendirilen akademik personel bulunmamaktadır.

C. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

 

21-25 Yaş

26-30 Yaş

31-35 Yaş

36-40 Yaş

41-50 Yaş

51- Üzeri

Kişi Sayısı

 

 

 

 

1

 

Yüzde

 

 

 

 

%100

 

 

 1.3.5. Sunulan Hizmetler

Bölümümüz, 1 adet Akademik Personelle hizmet vermekte olup, bu elemanımız aynı zamanda KUZEM müdür yardımcılığı görevini de yürütmektedir.

 A. Eğitim Hizmetleri

Bölümümüz, eğitim-öğretim faaliyetleri üniversitenin fakülte, MYO ve yüksekokullarında bilgisayar derslerinin yürütülmesi için öğretim elemanı temin etme, derslerin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. 

B. Ön Lisans,  Lisans Programları ve Öğrenci Sayıları

Bölümümüzde ön lisans  ve lisans programları bulunmamaktadır.

 

2. AMAÇ ve HEDEFLER

2.1. İdarenin Amaç ve Hedefleri

Bölümümüz akademik kadrosunu güçlendirerek ve Eğitim-Öğretimde kaliteyi daha da artırmak ve bölüm standartlarını sürekli geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla kısa ve orta vadeli hedefler belirlenmiştir.

2.2. Kısa Vadeli Hedefler;

1-     Akademik Kadro Hedefleri:

2017–2018 Eğitim-Öğretim yılında akademik kadronun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi.

 

2-     Orta ve Uzun Vadeli Hedefler;

Bölümümüzün mevcut durumunun orta vadede hem akademik hem de idari personel açısından iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu iyileştirme gerçekleştirildikten sonra uzun vadede üniversite birimlerinin bilişim teknolojileri ile ilgili her türlü ihtiyacının karşılanabileceği bir birim haline gelmek hedeflenmektedir.

 

3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

3.1. Performans Bilgileri

3.1.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

 Bölümümüzün ihtiyacı olan akademik personelin temini hususunda gerekli çalışmalar devam etmektedir.  

A. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri

YAYIN TÜRÜ

2016

2017

ARTIŞ / AZALIŞ

SCI, SSCI, AHCI

1

1

-

SCI, SSCI ve AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS ve ÖZLER TARAFINDAN DERGİLERDE YAYINLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ ve ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALELER

2

3

ARTIŞ

DİĞER HAKEMLİ DERGİLER

ULUSAL

-

-

ULUSLARARASI

-

-

-

TOPLAM

3

4

ARTIŞ

DİĞER HAKEMLİ BİLİMSEL - SANATSAL DERGİLER

ULUSAL

 -

-

-

ULUSLARARASI

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

BİLDİRİLER YA DA ÖZETLERİN YER ALDIĞI KİTAP

ULUSAL

 

 

 

ULUSLARARASI

4

8

ARTIŞ

TOPLAM

 4

8

ARTIŞ 

KİTAP

YURTDIŞI

 

 

 

YURTİÇİ

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

TEZLER

YÜKSEK LİSANS

 

 

 

DOKTORA

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

ÇEVİRİ

KİTAP

 

 

 

MAKALE

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

YAYIN TOPLAMI

 7

12

ARTIŞ

 

B. Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı

 

Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı

Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı

Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı

Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı

1

 

1

3

 

 

 

 

 

C. Bölümümüz personelinin katıldığı Kongre, Sempozyum, Çalıştay, Kurultay Bilgileri

Etkinliğe Katılan Personel Adı ve Soyadı

Çalışma Başlığı

Kongre, Sempozyum, Çalıştay, Kurultay İsmi

Etkinlik Türü

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KARACI

Web Tabanlı Bir Zeki Ögretim Sistemi Gelistirilmesi ve Degerlendirilmesi

ICITS’17

Sözlü Sunum

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KARACI

Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

ICITS’17

Sözlü Sunum

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KARACI

Lisans Öğrencilerinin İnternet Kullanımlarına Göre Siber Mağduriyet Ve Zorbalık

Davranışlarının Modellenmesi

ICITS’17

Sözlü Sunum

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KARACI

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı (K.Ü. Eğitim Fakültesi Örneği)

ICITS’17

Sözlü Sunum

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KARACI

Application and Performance Analysis of Maze Construction based on

Union/Find Data Structure

IATS’17

Sözlü Sunum

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KARACI

Implementation and Evaluation of Robot Hand Control with Wearable Gloves

IATS’17

Sözlü Sunum

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KARACI

THE PAST, PRESENT AND FUTURE OF COMPUTER ADAPTIVE

TESTING

International Conference on Modern Education Studies

Sözlü Sunum

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KARACI

ARDUİNO MİKRO DENETLEYİCİ KART KULLANILARAK ÇOK SENSÖRLÜ ROBOT

TASARIMI VE DENETİMİ

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu

Sözlü Sunum

 

4. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kastamonu-10.01.2018)

 

 İmza

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KARACI

Enformatik Bölüm Başkanı

 

Department of Informatics

 

Head of Department : ASSIST. PROF. DR. ABDULKADİR KARACI


General Information

Informatics is a scientific discipline that examines how information is produced, processed, stored, organized, classified and transmitted using information technologies. It serves as a bridge between informatics, information technology and other scientific fields. The developments in this area enable the use of different academic disciplines such as Artificial Intelligence, Computational Science, Computer Science. The Department of Informatics is a department of interdisciplinary support for all departments in different academic disciplines, in particular with the aim of ensuring and coordinating the provision of software-related computer-related courses.

Our Mission

Among the different disciplines, education of information technology is given in the fastest and most efficient manner and it is a bridge between technology, science and practice. It is to coordinate, update and realize the course contents by following the developing technologies with the help of the continuous development and improvement activities of different academicians and experts.

Our Vision

It should be a unit that carries out education of information technology to the students of the university. The professional skills required for the use and development of information and information systems should be acquired. New technologies and software should be able to be developed based on the interoperability of the private sector with our university in order to raise the level of knowledge technology and knowledge at our university.

Our activities

 • To provide coordination and execution of computer science courses
 • To design web pages of our university and to make necessary updates
 • To produce and use the software that our university needs

Enformatik Bölümü

 

BÖLÜM BAŞKANI : YRD.DOÇ.DR. ABDULKADİR KARACI


Genel Bilgiler

Enformatik, bilgi teknolojilerini kullanarak bilginin nasıl üretildiği, işlendiği, depolandığı, organize edildiği, sınıflandırıldığı ve iletildiğini inceleyen bir bilim dalıdır. Enformatik, bilgi teknolojileri ve diğer bilimsel alanlar arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu alandaki gelişmeler Yapay Zeka, Bilişimsel Bilim, Bilgisayar Bilimleri gibi farklı akademik disiplinlerin kullanılmasını sağlamaktadır. Enformatik bölümü, farklı akademik disiplinlerdeki tüm bölümlere özellikle yazılım ağırlıklı bilgisayar ile ilgili derslerin verilmesini sağlamak ve koordine etmek amacıyla rektörlüklere bağlı disiplinler arası destek bölümü niteliğini taşımaktadır.

Misyonumuz

Farklı disiplinler arasında bilişim teknolojileri eğitiminin en hızlı ve verimli şekilde verilerek teknoloji, bilim ile uygulama arasında köprü görevini sağlamaktır. Farklı akademisyenler ve uzmanların sürekli geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri yardımı ile gelişen teknolojiler takip edilerek ders içeriklerini koordine etmek, güncellenmek ve gerçekleştirmektir.

Vizyonumuz

Üniversitenin öğrencilerine bilişim teknolojileri eğitimini gerçekleştiren bir birim olmalıdır. Bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yetenekler kazandırılmalıdır. Üniversitemizde bilişim teknolojilerinin kullanımını ve bilgi düzeyini üst seviyelere çıkarmak için üniversitemiz ile özel sektörün birlikte çalışabilirliğine dayalı olarak yeni teknolojiler ve yazılımlar geliştirilebilmelidir.

Faaliyetlerimiz

 • Üniversite genelinde bilgisayar bilimleri ağırlıklı derslerinin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak
 • Üniversitemizin web sayfalarını tasarlamak ve gerekli güncellemeleri gerçekleştirmek
 • Üniversitemizin ihtiyacı olan yazılımları üretmek ve kullanılmasını sağlamak
   
 •  2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu