sempozyum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Veri Sorumlusu'na Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

KVK Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu

KVK Mevzuatı Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması