KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TÜRK HALK BİLİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kastamonu Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kastamonu Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Kastamonu Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesindeki halk kültürü ile ilgili Türk lehçe ve edebiyatları, tarih, beden eğitimi ve benzeri sosyal ve beşeri bilimler ile güzel sanatlar alanındaki halk kültürü birikimlerini ve biyoloji, matematik, kimya, tıp gibi bilimlerdeki halk kültürü birikimlerini, disiplinler arası bir yaklaşımla araştırmak ve incelemek,

b) Türk halk bilimi disiplininin, ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanabilmesinin düşünce ve fiziki altyapısını oluşturmak ve halk kültürü ürünlerinin Üniversite bünyesinde uygulanan süreçleri, disiplinler arası çalışma yöntemleriyle yaratma ve yaratılan süreçlere katkı sağlamak,

c) Geçmişten günümüze gelen ve halk biliminin inceleme alanını oluşturan sözlü ve ezgili ürünleri, inanışları, gelenekleri, görenekleri, spor-oyun ve oyuncaklarını, mimari ve el sanatları gibi halk ürünlerini ve bunları yaratan ortamlar ile yok olan mesleklerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak,

ç) Kaybolan kültürel varlıklara ilişkin ürünleri toplama, müzeleme ve halk kültüründe ortaya çıkan yeni ürün ve durumları derleme, değerlendirme çalışmalarına katkı sağlamak, bu ürünlerin yok oluş süreçlerine bağlı olarak, halk hayatında yer alan yeni ürünler, yeni anlayışlar, yeni geleneklere ilişkin konuların incelenmesine yönelik kuram ve yöntemler geliştirmek,

d) Halk bilimi çalışmalarında dünyada ortaya çıkan yeni yaklaşım ve anlayışları, Türk halk bilimi alanına taşımak ve konusunda uzman elemanlar aracılığıyla eğitim, derleme, araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak,

e) Elde edilen bilgi ve belgelerin görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda il, ilçe ve köyler dâhil olmak üzere Türkiye’de ve Türk halk kültürünün yaşadığı diğer ülke ve coğrafyalarda kaybolan, yaşayan veya yeni oluşan halk kültürü ürünlerinin derlenmesi ve incelenmesi çalışmalarını yürütmek,

b) Üniversite öğrencilerine, personeline, kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek,

c) Merkezin amaçları kapsamında ihtiyaç duyulan her konuda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

ç) İlgili kamu ve özel kuruluşlara yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek,

d) Merkezin amaçları kapsamında halk kültüründen yararlanmak isteyen her türlü idari, bilimsel, ticari veya mesleki kuruluşun talep ettiği veya ihtiyaç duyduğu belge, bilgi, plan veya projeyi hazırlamak, Üniversitenin kütüphane, dershane ve diğer eğitim imkânlarından yararlandırmak,

e) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Türk halkbilimi araştırmaları ile doğrudan ilgili alanlarda Üniversitenin tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(3) Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Türk halkbilimi araştırmaları ile doğrudan ilgili alanlarda Üniversitenin tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresi bitince, yardımcısının da görevi sona erer.

(4) Müdür, faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek,

c) Merkez faaliyetlerinin amacı doğrultusunda düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek,

e) Yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen program ve faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Üniversitenin tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen iki kat aday arasından Rektör tarafından seçilen ve görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır. Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü durumlarda da toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek,

b) Derleme, araştırma, arşivleme, müzeleme ve uygulama ve yayın konularında sunulan projeleri ve talepleri değerlendirerek önerilerde bulunmak,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

ç) Başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önermek,

d) Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceği, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceği ve yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği iş ve işlemleri hususunda karar almak,

f) Merkezin bütçesini hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan Üniversite öğretim elemanları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili önemli çalışmalar yapmış bilim adamları, araştırmacılar ve sanatçılar arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş en fazla sekiz üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine yenisi aynı usulle görevlendirilir. Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkeze tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

TÜRK HALK BİLİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ