Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı

Gelen-Giden Evrak İş Akış Şemaları

Resmi Törenlerde Temsil İş Akış Şemaları

Senato ve Yönetim Kurulu Sekreterya İşlemleri İş Akış Şemaları

Taşınır Mal Giriş İşlemleri İş Akış Şemaları

Taşınır Mal Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları

Doğrudan Temin İş Akış Şemaları

Yurtiçi-Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu İş Akış Şemaları

Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Şemaları

Kastamonu Üniversitesi Mali İşlemler İş Akış Şeması

Kastamonu Üniversitesi Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları İş Akış Şeması

Kastamonu Üniversitesi Muhasebe ve Kesin Hesap Birimi İş Akış Şemaları

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı