İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının amacı; hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Daire Başkanlığının Yetki, Görev ve Sorumlulukları

  • Başkan; Dairenin yönetici ve temsilcisidir. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, işbölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme ve gerek duyulan konularda hizmet içi eğitimi sağlama yetkilerine sahiptir. Yetkilerini genel yönetim ilkeleri ve ilgili kanuni mevzuat hükümlerine göre kullanır.
  • Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
  • Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
  • Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,
  • Araç, gereç, mal ve malzeme hizmetlerinin temini ile ilgili ihaleleri yapmak,
  • Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım ve onarım ve benzeri işlemleri yapmak,
  • Basın ve grafik işleri ile ilgili evrak, yazı ve teksir işlemlerini yapmak,
  • Üniversitenin tüm şehir içi ve şehir dışı, zaman zaman yurt dışı görevlerinde araç tahsisi ve takip işlemlerini yapmak,
  • Rektörlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı