KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Kurumlar Arası Yatay Geçiş 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TAKVİMİ 

Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

29 Temmuz-16 Ağustos 2013

Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı

2 Eylül 2013

Asil Yerleşenlerin Kesin Kayıt Tarihleri

16-18 Eylül 2013

Yedek Yerleşenlerin Kesin Kayıt Tarihleri

20 Eylül 2013

 

Bütün belgelerini tamamlamış olanlar yukarıda belirtilen tarihler arasında ilgili  Fakülte Dekanlıkları, Yüksekokul Müdürlükleri ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine başvuracaklardır. 

 

YATAY GEÇİŞ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 

(1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

(2)  a) Kurumlar arası ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait ağırlıklı genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 veya 4,00 üzerinden 2,00 olması şarttır.

                 b) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,.

                 c) Disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

(3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

(4Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

(5) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.

(6) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

(7) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte; öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

(8) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversitemiz tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

(9) Yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş işlemleri “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır.

              

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1- Transkript (Not Durum Belgesi) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge.

2-Kurumlararası yatay geçişlerde 100 üzerinden 60 genel not ortalaması koşulunu sağlayamayan ancak yerleştirildiği yılki merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın o yılki taban puanına eşit veya yüksek olduğu için başvuru yapacaklar için ÖSYS puanını gösterir sonuç belgesi;

3- Üniversiteye yerleştirme belgesinin onaylı örneği.

4-İkinci öğretimden örgün öğretime başvuran öğrenciler için %10’a girdiğine ilişkin belge;

5- Disiplin cezası almadığına dair belge.

6- Kurumlarında uygulanmakta olan öğretim planının ve ders içeriklerinin tasdikli örneği.

7- Başvurular dilekçe ile yapılır.

 

Yukarıda belirtilen belgeler öğrencilerin okumakta oldukları Üniversite tarafından onaylanmış olarak kabul edilecektir.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ

FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL KONTENJANLARI

ÖNLİSANS KONTENJANLARI

ÖZEL YETENEK KONTENJANLARI