KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

2013 – 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÇİFT ANADAL BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU

Başvuru ve Kayıt Takvimi:

29 Temmuz-16 Ağustos 2013   : Başvuru (Başvuru Formu ( EK-1)

 

02-06 Ağustos 2013                       : Başvuruların değerlendirilmesi ve Değerlendirme sonuçlarının ilanı

 

09-11 Eylül 2013                             : Kayıt hakkı kazananların kayıtları(Kazananların listesi ilgili Fakülte  Dekanlıklarının panolarında ilan edilecektir)

                                            

 

09-13 Eylül 2013                            :  Ders intibak formunun (öğrenci tarafından)  Bölüm Başkanlığından imza karşılığı alınması

 

Başvuru Koşulları :

* Üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olmak,

* Çift anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvuruda bulunmak,

* Başvuru dönemine kadar anadal lisans bölümünde alması gereken tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmak,

* AGNO’su, 4.00 üzerinden en az 3.00 olmak.

*Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

*Çift anadal programına başvurular, akademik takvimde belirlenen tarihte, başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul/Konservatuar Müdürlüğüne yapılır.

* Kontenjanlara, öğrenciler AGNO sıralamasına göre kabul edilir. AGNO’ların eşit olması halinde öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait Üniversite Giriş Sınavı puanı göz önüne alınır.

* Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan çift anadal lisans programlarına Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını başarmış öğrenciler veya hazırlık sınıfını geçmiş öğrenciler kabul edilir.

* Yatay geçiş yapan öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde çift anadal başvurusu yapamaz.

* Çift anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında çift anadal diploma programına da yatay geçiş yapabilir.

* Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz.

* Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere, o bölümlerin belirlemiş olduğu sınavlardan başarılı olma şartı aranır.

* Çift anadal programına kabul, programın yürütüleceği ilgili bölümün önerisi ve fakülte/ yüksekokul/konservatuar kurullarının onayıyla kesinleşir.

 

 Başvuru ve Kayıt  için Gerekli Belgeler:

Başvuru İçin:     

1- Başvuru Formu ( EK-1 formu doldurulacaktır)

2- Transkript  (Disiplin cezası olmadığına dair bilginin yer alması gerekmektedir.)

                         

Kayıt İçin:       

  1- Dilekçe (kaydının yapılmasını istediğini belirtilen bir dilekçe)

  2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Arkalı-Önlü) 

 

Çift Anadal Öğretim Esasları:

 

(1) Öğrencinin çift anadal programındaki intibak çizelgesi her iki lisans programının mezuniyet kredilerini sağlayacak şekilde hazırlanır.

(2) Öğrenci, çift anadal intibak komisyonu tarafından hazırlanan çift anadal intibak çizelgesinde yer alan dersleri belirlenen şekilde almak zorundadır. İntibak çizelgesi, ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Öğrenciden ikinci anadal lisans öğretimi için ayrıca öğrenci katkı payı alınmaz. Ancak, birinci anadal lisans programını tamamlayıp ikinci anadal lisans programını sürdüren öğrenciler, ikinci anadal lisans programındaki öğrenim süresine göre katkı payını ödemeye devam ederler. 

(4) İkinci anadal lisans öğrenimi süresince öğrencinin her yarıyıl sonunda genel not ortalamasının en az  3.00 (4.0 üzerinden) olması gerekir. Bir defaya mahsus olmak üzere 2.5 (4.0 üzerinden)’e kadar düşebilir. Çift anadal öğrenimi süresince ikinci kez AGNO’nın 3.00 (4.0 üzerinden) olması durumunda öğrencinin ikinci anadal lisans programından kaydı silinir.

(5) Öğrencinin ikinci anadal lisans programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 3.00.(4.0 üzerinden) olması gerekir.

(6) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal lisans programından mezun olması halinde verilir.

(7) İkinci anadal lisans programında öğrenim gören öğrencinin birinci anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.

(8) ikinci anadal lisans programının bulunduğu ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.

(9) İkinci anadal lisans programından iki yarıyıl üst üste (birinci anadal lisans programından alınan ortak dersler hariç) ders almayan öğrencinin ikinci anadal lisans programından kaydı silinir.

(10) Bitirme çalışmalarının her iki anadal lisans programında da yapılması zorunludur. 

(11) Stajlar, ilgili staj komisyonlarının görüşü doğrultusunda değerlendirilir.

(12) Öğrenciye, ikinci anadal lisans programı için, ilgili bölüm başkanlığınca ayrı bir danışman atanır.

(13) Birinci anadal lisans programında - eğitim süresinden sayılarak ve/veya sayılmayarak - izinli sayılan öğrenci, ikinci anadal lisans programında da aynı statü ile izinli sayılır.

(14) Çift anadal öğrencilerinin, değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

(15) Birinci lisans programından ilişiği kesilen öğrencinin, ikinci lisans programından da ilişiği kesilir.

(16) Yaz  Okulunda alınan dersler için Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu   Yönergesi hükümleri geçerlidir.

(17) Öğrenci, ikinci lisans programını, kendi isteği ile dilediği zaman bırakabilir.

(18) Çift anadal öğrenimi gören ve birinci anadal lisans programından mezun olan öğrencinin öğrencilik işlemleri, ikinci anadal lisans programına bağlı olarak devam eder.

 

ÇİFT ANADAL BAŞVURU FORMU (EK-1)

ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI

ÇİFT ANADAL YAPILABİLECEK PROGRAMLARIN LİSTESİ