KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TÜRKİSTAN ARAŞTIRMA MERKEZİ (KÜTAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesine bağlı olarak kurulan Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü madde sine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Kastamonu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amacı


MADDE 5- (1) Merkezin amacı; akraba ve soydaş topluluklar hakkında araştırma yapmak, yapılan araştırmaları ve araştırmacıları desteklemek, bilgi üretimini sürekli hale getirmek, üretilen bilginin dolaşımını ve paylaşımını sağlamak, bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çalışmanın yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Merkezin Faaliyet Alanları

MADDE 6-  

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türklerin, Türkistan coğrafyasındaki tarihleri, göçleri, göçlerle beraber akrabalık kurduğu topluluklara ilişkin tarihi, siyasi, iktisadi, kültürel, sanat, edebiyat, dil, mutfak, halk kültürü, müzik ve dini inançlarıyla ilgili araştırmaları yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek.

b) Dünyanın hemen her kıtasında yaşayan akraba ve soydaş topluluklar hakkında başta Asya, Avrupa ve Amerika olmak üzere araştırmalar yapmak ve yapılan araştırmaları desteklemek ve projeler geliştirmek.

c) Tarihsel ve güncel olarak dünyanın birçok yerinde yaşayan akraba ve soydaş topluluklar hakkında var olan bilgiyi artırmak, güncellemek, yeni bilgi üretmek ve özellikle bu çerçevede modern dönemde oluşan Türk Diasporası hakkında araştırma yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek.

ç) Üniversite bünyesinde, akraba ve soydaş toplulukların kültürel ve etnografik ürünlerinin toplandığı, belgelendiği, korunduğu, sergilendiği ve eğitim amaçlı olarak kullanıldığı müze kurmak; bu konu etrafında arşivleme ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

d) Türkiye'de akraba ve soydaş topluluklarla ilgili faaliyetin geniş bir alanda yaygınlaşmasını sağlamak ve bu çerçevede oluşturulacak pilot bölgeleri belirlemek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlardan destek almak.

f) Konuyla ilgili olarak medya kuruluşları ile işbirliği yapmak.

g) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslar arası konferans, panel, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek, belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Yönetim Organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve müdür yardımcıları.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve Müdür Yardımcıları

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumlu olarak görevlerini yapar. Müdürün önerisi Rektörün onayı ile Üniversite mensupları arasından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün Görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplamak ve Kurula başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin çalışma hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunda görüşülmesini sağladıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin etkin, verimli ve uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi üyeden oluşur. Diğer üyeler, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması üzerine Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılabilir. Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez toplanır. Olağanüstü durumlarda Müdür, Yönetim Kurulunu daha sık toplayabilir. Toplantı, katılanların salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdüre yardımcı olmak.

b) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

ç) Rektöre sunulacak faaliyet raporlarını görüşmek.

d) Personel ihtiyacını belirlemek.

e) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ve dışından, akraba ve soydaş topluluklar konusunda çalışma yapan araştırmacılar, akademisyenler, uzman, alanla doğrudan ilgili ve bu çalışmaları destekleyen kurum; bilgi ve deneyimleri ile tanınan sivil toplum örgütleri, kişi ve istekleri halinde kurum temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, gerektiğinde Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel İhtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü madde si uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.