KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ŞEYH ŞABAN-I VELÎ DEĞERLER EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulan Şeyh Şaban-ı Velî Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, çalışma alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulan Şeyh Şaban-ı Velî Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, çalışma alanlarına, organlarına ve  bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Şeyh Şaban-ı Velî Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Kastamonu Üniversitesi Şeyh Şaban-ı Velî Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini  ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Çalışma Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve çalışma alanları şunlardır:

a) Değerler eğitiminin ana konularını tespit etmek.

b) Şeyh Şaban-ı Velî'nin sahip olduğu değerler ve değerler eğitimi bağlamındaki yerini ilmî objektiflik içinde esas kaynaklara dayalı olarak ortaya koymak.

c) Şeyh Şaban-ı Velî'nin içinde yetişip büyüdüğü ve değerleri ile değer kazandığı tarihi, sosyal ve siyasî muhit ve sebepleri inceleyerek Karahanlı devrinden bu yana değerler kültürünü fiilen yaşayan ve yaşatan kişileri ortaya çıkararak değerler eğitimi tarihi içinde Şeyh Şaban-ı Velî'nin gerçek yerini tespit ve tayin etmek.

ç) Amaçları ve faaliyetleri itibariyle Merkez ile benzerlik arz eden enstitü, araştırma merkezi ve vakıf gibi kuruluşlarla fikri, mali ve kültürel ilişkiler kurmak.

d) Doğrudan Şeyh Şaban-ı Velî'nin ve onun yetiştirdiği kişilerin telif ve tercüme eserlerini bulup ortaya çıkarmak, eserleri tahlil süzgecinden geçirerek değerler eğitimi ve kültürü açısından anlaşılır hale getirmek.

e) Şeyh Şaban-ı Velî'nin kuruluşunda doğrudan veya dolaylı olarak rol oynadığı teşkilatların yapısını incelemek.

f)  Şeyh Şaban-ı Velî'nin etki alanına giren diğer Türk bilim ve fikir adamlarını incelemek, fikirlerini ortaya koymak.

g) Şeyh Şaban-ı Velî ve devrin değerler eğitimi ile ilgili bütün ana kaynaklarını-yazma ve basma-toplayıp bir arşiv kurmak, gerekirse teknolojik imkânlardan faydalanarak bir ihtisas kütüphanesi kurmak.

ğ) Merkezin konusuyla ilgili uzmanlar yetiştirmek amacıyla master ve doktora bursları ve kaynaklar için bütçe oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcısı.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü, müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, konuyla ilgili, yine aynı niteliklere sahip, öğretim elemanlarından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Rektör tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevleri sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Merkez Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini Rektörlük makamına önermek.

d) Merkezin yürütme, bilim, yayın, inceleme ve benzeri kurullarına başkanlık etmek ve bu kurulların işleyiş ve düzenini sağlamak, her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkez ile ilgili olarak Rektörlüğe bilgi vermek, Merkezin ihtiyaçları ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun kararından sonra Rektörlük makamına bildirmek.

e) Merkeze bağlı idarî ve akademik personel üzerinde genel düzen ve denetim görevini sürdürmek.

f) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

g) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

ğ) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektörlüğe bilgi vermek.

h) Danışma Kurulunu yılda en az bir kez toplantıya davet etmek.

ı) Merkezde yapılan bütün işlemlerin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

(3) Müdür yardımcısı; Müdürün görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine vekil olarak bakar. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşur. Bunlar şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcıları.

c) Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilen üyeler.

(2) Müdür yardımcıları ve üyeler, eğitim bilimleri, özellikle değerler eğitimi alanında uzmanlaşmış akademisyenlerden olur. Kurul üyeleri üç yıllığına görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeliği sona eren tekrar görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Müdürün teklif ettiği Merkezin çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

b) Merkezin bütçe ve malî hesaplarını görüşerek karara bağlamak.

c) Müdür tarafından ortaya konan konuları görüşmek.

ç) Merkezin amacına uygun araştırma yapacak bilim-inceleme-yayın ve benzeri kurulları oluşturmak.

d) Merkeze katkı sağlayacak şahsiyetlerden şeref üyelerini seçmek.

e) Bu Yönetmeliğin amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi uzman bilim adamları ve bu alanda çalışmalarda bulunan vakıf ve dernek gibi kurumların temsilcilerinden oluşan en fazla on beş üyeden oluşur. Danışma Kuruluna seçilme ve üyeliğe son verme, Yönetim Kurulunun salt çoğunluğu kararı ile olur. Danışma Kurulu; Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmaksızın Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konuları görüşerek tavsiye niteliğinde kararlar alır ve Müdüre yazılı olarak bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personeller tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkeze tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Şeyh Şaban-ı Veli Değ. Eğ. Uygu.ve Araş.Merkezi