MİSYON VE VİZYON

Misyon:

Şeyh Şaban-ı Velî'nin sahip olduğu değerleri ortaya çıkaracak bilimsel çalışmalar yapmak.

Vizyon:

Şeyh Şaban-ı Velî ve Kastamonu’nun irfan büyüklerini tanımak ve tanıtmak.

 Amaç:

Merkezin amaçları ve çalışma alanları şunlardır:

a) Değerler eğitiminin ana konularını tespit etmek.

b) Şeyh Şaban-ı Velî'nin sahip olduğu değerler ve değerler eğitimi bağlamındaki yerini ilmî objektiflik içinde esas kaynaklara dayalı olarak ortaya koymak.

c) Şeyh Şaban-ı Velî'nin içinde yetişip büyüdüğü ve değerleri ile değer kazandığı tarihi, sosyal ve siyasî muhit ve sebepleri inceleyerek Karahanlı devrinden bu yana değerler kültürünü fiilen yaşayan ve yaşatan kişileri ortaya çıkararak değerler eğitimi tarihi içinde Şeyh Şaban-ı Velî'nin gerçek yerini tespit ve tayin etmek.

ç) Amaçları ve faaliyetleri itibariyle Merkez ile benzerlik arz eden enstitü, araştırma merkezi ve vakıf gibi kuruluşlarla fikri, mali ve kültürel ilişkiler kurmak.

d) Doğrudan Şeyh Şaban-ı Velî'nin ve onun yetiştirdiği kişilerin telif ve tercüme eserlerini bulup ortaya çıkarmak, eserleri tahlil süzgecinden geçirerek değerler eğitimi ve kültürü açısından anlaşılır hale getirmek.

e) Şeyh Şaban-ı Velî'nin kuruluşunda doğrudan veya dolaylı olarak rol oynadığı teşkilatların yapısını incelemek.

f)  Şeyh Şaban-ı Velî'nin etki alanına giren diğer Türk bilim ve fikir adamlarını incelemek, fikirlerini ortaya koymak.

g) Şeyh Şaban-ı Velî ve devrin değerler eğitimi ile ilgili bütün ana kaynaklarını-yazma ve basma-toplayıp bir arşiv kurmak, gerekirse teknolojik imkânlardan faydalanarak bir ihtisas kütüphanesi kurmak.

ğ) Merkezin konusuyla ilgili uzmanlar yetiştirmek amacıyla master ve doktora bursları ve kaynaklar için bütçe oluşturmak.

 

 

 

Şeyh Şaban-ı Veli Değ. Eğ. Uygu.ve Araş.Merkezi