Kurslarımız İçin Tıklayınız

Merkezimiz, 2008 yılında, Kastamonu Üniversitesinin ön lisans , lisans ve yüksek lisans öğretim programları dışında verilecek sürekli eğitim programlarını düzenlemek ve bu yolla Üniversitemizin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, ülke kalkınmasına hizmet vermek üzere kurulmuştur.

Merkezimizin yönetmeliği 05 Ağustos tarih ve 26958 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

KURULUŞ AMACI

Merkezin amacı, faaliyet alanlarına giren konularda sürekli eğitim programları düzenlemek ve bu yolla üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, ülke kalkınmasına hizmet vermektir.

Kastamonu Üniversitesi, verdiği önlisans, lisans ve lisansüstü programlar dışında kişisel ve toplumsal açıdan bilgi ve becerileri artırmak, bilim ve teknolojideki ilerlemeleri topluma yayarak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacaktır. Sürekli gelişim ve değişimi hedeflemektedir. Topluma ve kişilere katkısı olduğu kadar ülkenin eğitim planlamasına da katkısı olacaktır. Toplumun sürekli eğitim ihtiyacını karşılamak üzere Üniversite birimlerinin uzmanlıklarından yararlanan, üstün nitelikte ve talebe uygun olarak tekrarlanan, sertifika programı veya kurs tarzında, kısa ve uzun vadeli eğitim programları düzenlemektir.

MERKEZİN ETKİNLİK ALANLARI

Düzenlenen eğitim programları, ülke ve bölgenin güncel ekonomik faaliyetleri ve gelişimi açısından öncelik kazanan alanlarda meslek kazanmak, meslekle ilgili bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek, yeni mesleki beceriler edinmek ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılamak isteyen, toplumun her kesiminden bireylerin ya da bu eğitimlerden çalışanlarını veya üyelerini yaralandırmak isteyen kamu ve özel tüm kuruluşların Kastamonu ili ve ilçelerinin talep ve ihtiyaçlarına göre tasarlar ve yürütür.

Bu merkez; kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve eğitim programları planlar ve düzenler. Amaçları doğrultusundaki tüm faaliyetlerini yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, sözleşmeli seminerler ve konferanslar gibi yöntemlerle gerçekleştirilir.

İLKELERİMİZ

Kurumsa bilgiyi uygulamayla birleştirerek katılımcılara ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmak,

Sürekli eğitim araştırma ve uygulama faaliyetlerinde üniversitemiz birimleri arasında kaliteyi ve işbirliğini korumak ve geliştirmek,

Sürekli eğitim araştırma ve uygulama programlarımızın temel ilkelerimize ve bilimsel etik değerlerimize uygun olmasına özen göstermek,

Kastamonu Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin güvenini koruyarak, standartlarını sürekli geliştirmek.

DEĞERLERİMİZ

 1. Atatürkçülük
 2. Çağdaşlık
 3. Yenilikçilik
 4. Toplumsal ve Mesleki Değerlere Bağlılık
 5. Ekip Çalışması
 6. Adil ve Şeffaf Yönetim
 7. Bilimsellik

KALİTE YAKLAŞIMIMIZ

Temel amacımız toplumu bilgilendirmek ve beceri kazandırmaktır. Bu amacı en iyi şekilde yerine getirmek için bazı ilkelerin göz önünde bulundurulması önemlidir. Bunu sağlamak için eğitim malzemelerinden başlayarak sunuma, eğitim yerinin düzenine kadar en yüksek verimliliğini sağlayacak şekilde düzenlemeleri yapmaktır.

KALİTE YAKLAŞIMIMIZDAKİ TEMEL İLKELERİMİZ

 1. Eğitime katılanların beklentilerini öğrenmek
 2. Eğitim hedeflerini belirtmek
 3. Uygun eğitim araştırma malzemelerini kullanmak
 4. Eğitim sonrası beklentilerin karşılanıp karşılanamadığını sorgulamak
 5. Eğitime katılanların geri bildirimini almak ve bu bilgiyi iyileştirme amacı ile kullanmak
 6. Zaman içinde geri bildirimleri değerlendirmek ve sayısal verilerle iyileşmeyi görmek
 7. Eğitim ve araştırmanın yanı sıra katılımcıların eğitim alanlarının iyileştirilmesi
 8. Merkezde eğitime katılan kişilerle iletişimi sağlamak

HEDEFLERİMİZ

Sürekli eğitim araştırma ve uygulama programlarının belli bir kalite standartlarında hazırlanmalarına ve sürdürülmelerine yol gösterici ve düzenleyici bir rol üstlenmektir.

Sürekli eğitim programlarının çeşitliliğini her tür sürekli eğitim ihtiyacına yaratıcı biçimde yanıt verebilecek şekilde arttırmak

Eğitim programları katılımcılarından yürütülen programlarla ilgili düzenli bir geri bildirim alarak programların sürekli iyileştirilmesini sağlamak

Kastamonu ili ve çevre illerde sürekli eğitim açısından en güvenilir ve vazgeçilmez bir başvuru merkezi haline getirmektir.

MERKEZİMİZİN EĞİTİM POGRAMLARI

İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Japonca, Farsça, Osmanlıca,

1-Genel İngilizce Kurs Programı

Kamu kuruluş ve özel kuruluşlarda görev yapanlara ayrıca öğrencilere ve halka yönelik konuşma, anlama ve dinleme şeklinde kurs programı 5 aşamadan ibaret olacaktır.

 1. ELEMANTARY(Başlangıç)
 2. PRE-INTERMEDIATE(Orta Alt)
 3. INTERMEDIATE(Orta )
 4. UPPER- INTERMEDIATE(Orta Üst)
 5. ADVENCED(İleri)

2-Özel Amaçlı Yabancı Dil Kursları

 1. Kamu Personeli Dil Sınavı Hazırlık Kursları (KPDS)
 2. Üniversitelerarası Dil Sınavına Hazırlık Kursları (ÜDS)
 3. Yabancı Dil Sınavına Hazırlık Kursları(YDS)
 4. TOEFL Kursları (Test Of English As A Foreign Language)
 5. Çeviri Kursları
 6. Yüksek Lisans-Doktora ve Araştırma Görevliliği Dil Sınavlarına Hazırlık Kursları
 7. Dikey Geçiş Sınavı Kursları

KPSS(Kamu Personeli Seçme Sınavı)

Alanlarına uygun program açılabilir:

1) Lise ve Önlisans

2) Lisans

SERTİFİKA PROGRAMLARI

 1. Yöresel El Sanatları Beceri Programı
 2. Genel Muhasebe Programı
 3. Pazarlama ve Satış Yönetim
 4. Diksiyon ve Hitabet Programı
 5. Halkla İlişkiler
 6. Yönetici Asistanlığı ve Sekreterlik
 7. Çocuk Gelişimi Programı
 8. AUTOCAT (Bilgisayar Destekli) Sertifika Programı
 9. Avrupa Birliği Proje Çevirimi (PCM) Eğitim Programı
 10. Turizm ve Otelcilik Yönetim Sertifika Programı
 11. Bilgisayar İşletmenliği Sertifika Programı
 12. Temel Hemşirelik Uygulama Seminer Programı

BECERİ KAZANDIRMA PROGRAMLARI

 1. Güzel Sanatlar
 2. Resim Kursu
 3. Ahşap Uygulama Kursu
 4. Heykel ve Seramik Kursu
 5. Klasik Ebru Teknikleri Kursu
 6. Müzik Kültürü
  1. Bağlama-Saz Kursu
  2. Klasik Gitar Kursu
 7. Bireysel Gelişim Programları
  1. Türk Halk Oyunları
  2. Fotoğrafçılık Kursu
  3. Temel Tenis Teknikleri Kursu
  4. Tiyatro ve Dama Kursu

Merkezimizin öz kaynaklarını yukarıda belirtilen eğitim programlarından elde etmekte ve faaliyetlerini kendi öz kaynakları ile döner sermaye kapsamında yürütmeyi planlamaktadır.

Kasüsem