aday öğrenci

aday ogrenci mobil

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİİÇSU VE DENİZ BALIKLARI ARAŞTIRMA VE

ÜRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulan, KastamonuÜniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Araştırma ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulan, Kastamonu Üniversitesiİçsu ve Deniz Balıkları Araştırma ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Denetim Kurulu: Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Araştırma ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Denetim Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Araştırma ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Araştırma ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Araştırma ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5  (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Deniz ve içsularda her türlü araştırma ve benzer konularda, kurum ve kuruluşlarla çalışma ve işbirliği yapmak.

b) Başta Türkiye içsuları ve denizlerinde olmak üzere tüm dünyada canlı kaynaklarının kullanımı, iyileştirilmesi, kirlilik sorunlarına yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak ve öneriler getirmek.

c) İçsu ve denizlerde yetiştiricilik ve üretime ilişkin her türlü biyolojik araştırmaları yapmak. Yaşayan türlerin envanterlerinin çıkarılması, bunların kullanımı, ekonomik içerikli ürünlerin iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi, yapay yetiştiricilik ile ilgili konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.

çİçsu ve denizlerde fiziksel ve kimyasal oşinografik araştırmalar planlamak, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.

d) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılabilecek alanlarının tespitinde görev almak. Bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.

e) İçsu ve denizlerin balık yetiştiriciliği ile ilgili kullanım, yönetim ve diğer sorunlarına ışık tutup çözüm getirebilecek araştırmalar yapmak.

f) İçsu ve deniz balığı yetiştiriciliği konularıyla ilgili lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak.

g) İçsu ve deniz balıklarınıüretimini gerçekleştirerek türlerin korunmasını ve su kaynaklarının balıklandırılması çalışmalarını yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6  (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7  (1) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda akademik çalışmalarda bulunan Üniversiteöğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olanından başlamak üzere birine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 8  (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

e) Yurt içinde ve yurt dışında bulunan diğer merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun projeler yapmak ve iş birliğinde bulunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını ve Rektöre sunulmasını sağlamak.

Yönetim kurulu

MADDE 9  (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve Müdür Yardımcısı dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye, Üniversitenin öğretim elemanlarından Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun çalışmalarını takip etmek ve denetlemek üzere Rektör tarafından Üniversiteöğretim elemanları arasından görevlendirme yapılabilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10  (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim faaliyetlerini yönlendirmek.

b) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

ç) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

d) Personel ihtiyacını belirlemek.

e) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.

f) Yıllık faaliyet raporu ve bütçe teklifleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve Rektöre sunmak.

Danışma kurulu

MADDE 11  (1) Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından Üniversite içinden veya istekleri halinde kamu ve özel sektör temsilcileri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla altı üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararlarıistişari niteliktedir. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun daveti üzerine yılda en az bir kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12  (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.