10 Mart 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28937

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE KARİYER GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kastamonu Üniversitesi Gençlik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

(2) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kastamonu Üniversitesi Gençlik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Gençlik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; Kastamonu ili ve çevresi başta olmak üzere gençlerin hareketliliğinin arttırılmasına katkı sağlayarak, gençlerin okul dışı zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak, gençlik faaliyetlerini planlamak, gençlere yönelik eğitim kursları düzenlemek, ulusal ve uluslararası platformlarda katılımcı ve bilgiye dayalı gençlik politikalarının gençlik alanındaki paydaşlarla beraber geliştirilmesi için çeşitli faaliyetleri desteklemek, gençlik politikalarının oluşturulma sürecine katkıda bulunmak ve gençlerin istihdam edilebilirliklerine katkı sağlayıcı etkinlikler planlamak, AB katılım sürecinde ve uluslararası alanlarda gençlere yönelik proje, program ve faaliyetlere gençlerimizin katılımını sağlamak ve istifade düzeylerini artırmak, ilgili süreci programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Gençlerin topluma yararlı, araştırıcı, birleştirici yeteneklerini geliştirmek ve sosyal yaşama adapte olabilmelerini sağlamak.

b) Gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek.

c) Gençlerin sosyal ve kişisel becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak.

ç) Gençlere eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak.

d) Gençlerin sorunlarına yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

e) Gençlik politikalarının gelişimi ve sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutları ile ilgili konularda araştırma yapmak ve bunları yayımlamak.

f) Gençlik politikalarının gelişimi ve sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, seminer, çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

g) Merkezin amacının gerçekleşmesine hizmet edecek konularda yayınlar yapmak.

ğ) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlarla, kamu kurum ve kuruluşları, özel kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak.

h) Gençlerin mesleki kapasitelerinin ve kariyer gelişimlerinin artması için her türlü eğitim faaliyetlerini düzenlemek.

ı) Gençlik çalışmaları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası araştırma ve diğer projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek sağlamak.

i) Gençlik faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda hibe sağlayan fonlara proje yapmak ve yürütmek.

j) Gençlik kuruluşlarıyla ve gençlik alanında çalışan akademik birimlerle ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak.

k) Yükseköğretim mevzuatı ve Kastamonu Üniversitesi yönetmelikleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

l) Merkezin amacıyla ilgili konularda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

m) Merkezin amacı ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili gençlik çalışmaları konusunda uzman ve deneyimli Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri gençlik konusunda çalışmaları ya da ilgisi olan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Yönetim kurulu Müdür ve dört üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.

 

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili, gençlik konusunda bilgi ve deneyimi olan öğretim elemanlarından oluşur. Danışma kurulu üyeleri, Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üye sayısı Rektör tarafından belirlenir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Malzemelerin kullanımı

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen ve yürütülen projeler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Kastamonu Üniversitesi Senatosu kararları ve Kastamonu Üniversitesi yönetmeliklerinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


 

 

Gençlik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi