1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç
Tıp Fakültesi

Su Sporları, Su ve Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

MÜDÜR : DOÇ. DR. SONER BİLEN

MÜDÜR YARDIMCISI: ARŞ. GÖR. DR. ALİ ESLEM KADAK

Duyurular

DALIŞ KURSLARI:

CMAS 1* Dalici :

BIR YILDIZ DALICI EGITIMINE KATILIM KOSULLARI 

1) 14 yaşını doldurmuş olmak, (18 yaşından küçüklerden veli izin belgesi alınır)

2) İlköğretim diplomasi veya eşdeğer bir öğrenim belgesine sahip olmak.

3) Risk muafiyet formusportif dalış sözleşmesi, 2 adet vesikalık fotoğraf, sağlık ocağından alınacak dalışa engeli yoktur raporu, merkezimiz Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi, Hesap Adı: Kastamonu Üni. Döner Sermaye İşl. Müdürlüğü,  IBAN: TR750001000151648552295003 numaralı hesabına CMAS 1* dalıcı kurs bedelini (400 TL) yatırdığına dair belge (açıklamaya TC numarası yazılmış dekont), dalış kursu başvuru formuna eklenerek  bizzat merkez ofisimize ulaştırılmalıdır. 

 BIR YILDIZ DALICININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

Dalış donanımlarını takip, söküp, kuşanabilen, bunlari sığ eğitim dalışlarında doğru olarak kullanıp dalabilen ve yaninda en az 3 yıldız dalıcı ile açık deniz dalışları yapmaya hazır dalicidir. 1 yıldız dalıcı en çok 18 metreye kadar dalış yapabilir.


CMAS 2 * dalıcı :

İKİ YILDIZ DALICI EĞİTİMİNE KATILIM KOŞULLARI

1) 15 yaşını bitirmiş olmak, (18 yaşından küçüklerden veli izin belgesi alınır.)
2) Risk muafiyet formusportif dalış sözleşmesi, 2 adet vesikalık fotoğraf, sağlık ocağından alınacak dalışa engeli yoktur raporu, merkezimiz Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi, Hesap Adı: Kastamonu Üni. Döner Sermaye İşl. Müdürlüğü,  IBAN: TR750001000151648552295003 numaralı hesabına CMAS 2** dalıcı kurs bedelini (450 TL) yatırdığına dair belge (açıklamaya TC numarası yazılmış dekont), dalış kursu başvuru formuna eklenerek posta yolu veya bizzat merkez ofisimize ulaştırılmalıdır.
3) İlköğretim diploması veya eşdeğer bir öğrenim belgesine sahip olmak,
4) Federasyonun 1 yıldız dalıcı belgesini veya onayladığı eşdeğer bir belgeyi almış olmak,
5) 1 yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az 20 açık deniz dalışı yapmış olduğunu dalış kayıt defteriyle belgelemek.

 İKİ YILDIZ DALICININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

Açık deniz dalış deneyimi olan dalıcıdır. 2 yıldız dalıcı, en az 2 yıldız dalıcı ile birlikte, en çok 30 metreye kadar dalabilir. 18 yaşından küçük 2 yıldız dalıcılar en az 3 yıldız dalıcı liderliğinde en çok 24 metreye kadar dalabilir. 18 yaşından büyük 2 yıldız dalıcılar eğitim amaçlı olarak, eğitmen dalıcı denetim ve gözetiminde en çok 42 metreye kadar dalış yapabilir.


CMAS 3* dalıcı :

ÜÇ YILDIZ DALICI EĞİTİMİNE KATILIM KOŞULLARI  

1) 18 yaşını doldurmuş olmak,
2)Risk muafiyet formusportif dalış sözleşmesi, 2 adet vesikalık fotoğraf, sağlık ocağından alınacak dalışa engeli yoktur raporu, merkezimiz Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi, Hesap Adı: Kastamonu Üni. Döner Sermaye İşl. Müdürlüğü,  IBAN: TR750001000151648552295003 numaralı hesabına CMAS 3*** dalıcı kurs bedelini (500 TL) yatırdığına dair belge (açıklamaya TC numarası yazılmış dekont), dalış kursu başvuru formuna eklenerek posta yolu veya bizzat merkez ofisimize ulaştırılmalıdır.
3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
4) Federasyonun 2 yıldız dalıcı belgesini veya onayladığı eşdeğer bir belgeyi almış olmak,
5) 2 yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az 40 dalış yaptığını dalış kayıt defteriyle belgelemek,
6) 2 yıldız dalıcı diploma tarihinden itibaren en az dört ay geçmiş olmak.

  ÜÇ YILDIZ DALICININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Değişik düzeylerdeki dalıcılara önderlik yapabilecek beceride olan dalıcıdır. Liderlik yaptığı dalış grubunun güvenli dalış standartlarına uygun dalış yapmasını sağlamakla yetkili ve sorumludur. En çok 30 metreye kadar dalabilir. Eğitim amaçlı olarak, eğitmen dalıcı denetim ve gözetiminde 42 metreye dalış yapabilir.

 

 


Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Merkez / KASTAMONU

Tel: (0366) 280 2308

       (0366) 280 2307

Fax: (0366) 280 2313

e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

              Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

              Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yönetmelik

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SU SPORLARI, SU VE SUALTI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulan, Kastamonu Üniversitesi Su Sporları, Su ve Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Su Sporları, Su ve Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Su Sporları, Su ve Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Deniz ve göl, gölet ve akarsulardan oluşan içsularda  her türlü araştırma ve benzer konularda, kurum ve kuruluşlarla çalışma ve işbirliği yapmak.

b) Öncelikli olarak Türkiye içsuları ve denizlerinde olmak üzere tüm dünyada canlı-cansız su kaynaklarının kullanımı, iyileştirilmesi ve kirlilik sorunlarına yönelik araştırma ve uygulamaları yapmak, organize etmek ve öneriler getirmek.

c) İçsu ve denizlerle ilgili her türlü biyolojik araştırmaları yapmak, yaşayan organizmaların envanterlerinin çıkarılması, bunların kullanımı, ekonomik içerikli ürünlerin iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi, yapay yetiştiricilik ile ilgili konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.

ç) İçsu ve denizlerde her türlü jeolojik, sedimantolojik araştırmaları planlamak, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.

d) İçsu ve denizlerde fiziksel ve kimyasal oşinografik araştırmalar planlamak, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.

e) İçsu ve denizlerde her türlü arkeolojik araştırmalar planlamak, sualtında bulunan kültür varlıklarının bilime ve insanlığa kazandırılması hususunda aktif görev alarak bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.

f) Sualtı milli park ve koruma alanlarının tespitinde görev almak, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.

g) İçsu ve denizlerin kullanım, yönetim ve diğer sorunlarına ışık tutup çözüm getirebilecek araştırmalar yapmak.

ğ) Bu araştırmalar ve uygulamalarda gerekli olabilecek dalışlar için bir balıkadam ekibini göreve hazır tutmak.

h) İhtiyaç duyulduğu durumlarda öncelikle Kastamonu İli içerisinde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

ı) Su ve sualtı ile ilgili spor dallarında faaliyet gösteren sporcu, kurum ve kuruluşlara imkanlar doğrultusunda destek sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile akademik çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur. Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısına, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olanından başlamak üzere birine vekalet bırakır. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından birini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

e) Yurt içinde ve yurt dışında bulunan diğer merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun projeler yapmak ve iş birliklerinde bulunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını ve Rektöre sunulmasını sağlamak.

Yönetim kurulu

MADDE 9 (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve Müdür Yardımcısı dahil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye, Üniversitenin öğretim elemanlarından Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun çalışmalarını takip etmek ve denetlemek üzere Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirme yapılabilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini yönlendirmek ve bunlarla ilgili kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek,

d) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak,

e) Yıllık faaliyet raporu ve bütçe taslakları ile ilgili çalışmalar yapmak ve Rektöre sunmak.

Danışma kurulu

MADDE 11 (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanı ile ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere yılda bir kez toplanır. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından Üniversite içinden veya istekleri halinde kamu ve özel sektör temsilcileri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla altı üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişari niteliktedir. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun daveti üzerine yılda en az bir kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetim

  MÜDÜR
  Doç. Dr. Soner BİLEN
    MÜDÜR YRD.
    Arş. Gör. Dr. Ali Eslem KADAK

 

     YÖNETİM KURULU

              BAŞKAN  
     Doç. Dr. Soner BİLEN  
     
      ÜYE (BAŞKAN V.)  
    ÜYE Arş. Gör. Dr. Ali Eslem KADAK                        ÜYE
                 Prof. Dr. Mahmut ELP                 Doç. Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ
                  ÜYE  
  Yrd. Doç. Dr. Ekrem MUTLU  

 

İletişim

Adres : Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 37100 Merkez / Kastamonu

Tel: +90 366 280 2308

         +90 366 280 2307

Faks: +90 366 280 2313

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

                Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

                Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Tıp Fakültesi