1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç
Tıp Fakültesi

Yönetim

 

T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

MANTAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

 

YÖNETİM KURULU

 

Prof. Dr. Sabri ÜNAL (Müd.)

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Tayyibe ALTUNEL (Müd. Yrd.)

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Kerim GÜNEY

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi

Doç. Dr.Tolga ULUSOY

K.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Mertcan KARADENİZ

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi

  

DANIŞMA KURULU

 

Prof. Dr. Sabri ÜNAL (Müdür)

K.Ü.Orman Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Tayyibe ALTUNEL (Müd. Yrd.)

K.Ü.Orman Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Kerim GÜNEY

K.Ü.Orman Fakültesi

Doç. Dr.Tolga ULUSOY

K.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Mertcan KARADENİZ

K.Ü.Orman Fakültesi

Doç.Dr.Talip ÇETER

K.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi

Or. Yük. Müh. Mustafa GÜVEN

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü / Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü

Or.Müh. Hayrullah NERGİZ

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü / ORKÖY Şube Müdürü

Biyolog Serhat KARABICAK

K.Ü.Mantar Arş. ve Uyg.Merkezi

Memur Samet ÖZÇELİK

K.Ü.Mantar Arş. ve Uyg.Merkezi

Rıfat Sami SANCI

Özel sektör( Elit Mühendislik Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi) İSTANBUL

Ziraat Müh.Cihat SİPAHİ

Ziraat Müh.Odası Başkanı

Yasin SOYLU

Soylu Mantar (Özel Mantar üreticisi) Kozan/ADANA

Mutlu YILMAZ

Taşköprü mantar (Özel Mantar üreticisi)  Taşköprü/KASTAMONU

Erdal BAŞ

Detay Kırtasiye Özel sektör KASTAMONU

 

Hakkımızda

Kastamonu Üniversitesi Mantar Araştırma ve Uygulama Merkezi  (KÜMMER) 22 Nisan 2013 tarihinde kurumsallaştırılmıştır. Mikolojinin değişik alanlarında araştırmalar yapmak, konuyla ilgili projeler hazırlamak, uygulamalar yapmak, disiplinler arası çalışmalar ile gen kaynaklarının korunması için çalışmalar yapmak esas amacıdır. Bununla beraber ülkemizde mantarcılığın ilerlemesine katkıda bulunmak için eğitim vermek, üreticilere yetiştiricilik konularında seminerler düzenlemek, mantarcılığa ilgi duyan kişilere kurslar açmak, başta yöre halkı olmak üzere herkesi özellikle mantar zehirlenmeleri konusunda bilinçlendirmektir. Ayrıca, orman ağaçlarında hastalıklara sebep olan mikro-mantarların doğada ve laboratuvarda araştırılıp bunlarla ilgili kültür bankası oluşturulması amaçlanmaktadır.


 

 

Duyurular

 

MANTAR SATIŞLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR.
 
Mantar Araştırma ve Uygulama Merkezimiz Ar-Ge çalışmaları ile üretilen ihtiyaç fazlası kültür mantarı ve mantar ürünlerinin satışına başlanacaktır. Talep ve bilgi için merkezimiz personelleri Samet ÖZÇELİK veya Serhat KARABIÇAK ile iletişime geçilmesi rica olunur.
 
İLETİŞİM
 
Müracaat tel: 0-366-280 13 75
 
ADRES
Kastamonu Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Kuzeykent Mahallesi , Merkez/Kastamonu


 

 

Yönetmelik

25 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28952

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MANTAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  22/4/2013 tarihli ve 28626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Mantar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (KÜMMER): Kastamonu Üniversitesi Mantar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6  (1) Merkezin faaliyet alanları ve görevleri şunlardır:

a) Yenilebilir mantarların kültür şartlarını tespit edip, bunları kültüre almak.

b) Yemeklik mantarları ve miselinin üretimini yapmak.

c) Mantar yetiştiriciliği kursu düzenlemek.

ç) Kültür mantarcılığı konusunda araştırmalar yapmak.

d) Kültür mantarlarındaki hastalık ve zararlıların tespiti ile bunlara karşı alınabilecek önlemleri belirlemek.

e) Mantarlar konusunda farkındalığı artırmak üzere seminer, panel, sempozyum vb. etkinlikler düzenlemek.

f) Mantar ve mantar yetiştiriciliği üzerine danışmanlık hizmeti vermek.

g) Mantarların değerlendirilmesi konularında araştırmalar yapmak.

ğ) Ülkemizdeki mantar türlerini ve yayılış alanlarını tespit etmek.

h) Mantar fungaryumunu oluşturmak.

ı) Kastamonu Mantar Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisini çıkarmak.

i) Orman ağaçlarında hastalıklara sebep olan mantarları doğada ve laboratuvarda araştırmak ve bunlarla ilgili kültür bankası oluşturmak.

j) Doğada yetişen mantarların bilinçli olarak toplanması, ambalajlanması ve pazarlanması gibi konularda mantar sertifikasyonu çalışmaları yapmak.”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7  (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.”

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Müdür

MADDE 8  (1) Müdür, Üniversitenin Merkezin çalışma alanları ile ilgili bölümlerinde görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden birinci derecede sorumlu kişidir. Müdür görevi başında bulunmadığızaman Yönetim Kurulu üyelerinden birini Rektörün onayı ile vekil bırakır. Müdür Rektöre karşı sorumludur.”

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Müdürün görevleri

MADDE 9  (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları ile plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

e) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerilerden uygulamaya geçirilenler konusunda Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

g) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programınıhazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.”

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Müdür Yardımcısı

MADDE 10  (1) Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.”

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11  (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile birlikte beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun üyeleri Rektör tarafından üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi bitenüyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine en az yılda bir kez toplanır.”

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek, karara bağlamak.

c) Mevcut imkânlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda karar almak.

ç) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu değerlendirmek.

d) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.

e) Müdürün getireceği her türlü konuyu (idari, mali, akademik vb.) karara bağlamak.

f) Merkezin kurum içi veya kurum dışı kullanıcılara sattığı hizmet veya malın bedelini bir yıllık süre için belirlemek.”

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Danışma Kurulu

MADDE 13  (1) Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulunun doğalüyeleridir. Danışma Kurulu; doğal üyeler dahil olmak üzere Üniversitenin ilgili alanlarında görev yapan kadrolu öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile özel sektördeki konu ile ilgili uzman kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörce görevlendirilen üyelerden oluşur.”

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14  (1) Danışma Kurulu gerek görüldüğünde Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında toplanarak belirlediği görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.”

MADDE 11  Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15  (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.”

MADDE 12  Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16  (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.”

MADDE 13  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 17 nci madde eklenmiştir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17  (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet ve ekipmanMerkezin demirbaşı olup, Merkez hizmetlerinde kullanılır.”

MADDE 14  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 18 inci madde eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 18  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 15  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 19 uncu madde eklenmiştir.

Yürütme

MADDE 19  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 16  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17  Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/4/2013

28626

 

 


 

 

Etkinlikler

 . . .


 

 

Tıp Fakültesi

 Kastamonu Üniversitesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup; şu an 13 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu'ndan oluşmaktadır.