sempozyum

Sıkça Sorulan Sorular

1- Mevlana Değişim Programı’na kimler müracaat edebilir?

Mevlana Değişim Programı ile talebe değişimine, Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora talebeleri müracaat edebilirler.

Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında vazifeli tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programı’na müracaat edebilirler.

2- Mevlana Değişim Programı’na müracaat şartları nelerdir?

Mevlana Değişim Programı talebesi olmak için:

• Talebenin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora talebesi olması,

• Ön lisans ve lisans talebelerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,

• Yüksek lisans ve doktora talebelerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.

• Talebenin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora talebesi olması,

• %50 lisan puanı + %50 Not Ortalaması

• Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan talebeler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora talebeleri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Mevlana Değişim Programı öğretim elemanı olmak için:

• Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında vazifeli tüm öğretim elemanları, öğretim elemanı hareketliliğine müracaat edebilirler.

• Gidilen yükseköğretim kurumunun eğitim lisanı, öğretim elemanının hangi lisanda ders vereceği ve bu lisana ait bilgi seviyesi gibi özel durumlara öncelik verilir.

• Değişimde, daha önce öğretim elemanı değişim faaliyetlerinde yer almayan öğretim elemanlarından gelen müracaatlara öncelik tanınır.

3- Talebelerin tetkik edilmesi ve seçiminde izlenecek safhalar nelerdir?

Yükseköğretim kurumu, YÖK Yürütme Kurulu tarafından kendisine tahsis edilen kaynak miktarını dikkate alarak, ifa etmiş olduğu ikili protokoller doğrultusunda yurt dışına gidecek veya yurt dışından gelecek talebe sayısını ve dağılımını belirler. Yükseköğretim kurumları, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamadan, Mevlana Değişim Programı için talebe seçemezler. Tetkikte müracaat şartlarına sahip, müracaat eden talebelerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı talebesi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan lisan seviyesini gösteren lisan puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak talebelerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak seçim ifa edilir.

Mevlana Değişim Programına müracaat eden talebelerden değişim protokolünü imzalayan yükseköğretim kurumları tarafından, talebelerin seçiminde esas olacak, ortaklaşa belirlenen bir lisan imtihan netice evrakı istenir. Tetkik neticeleri imzacı yükseköğretim kurumlarının internet sayfasında yayımlanır. Yurt dışından gelecek talebelerin müracaatlarının tetkikinde ve talebe seçiminde de bu madde hükümleri tatbik edilir. Ancak yurt dışından gelecek talebelerin müracaatlarının tetkik edilmesi ve talebe seçimi imzacı yurt içi yükseköğretim kurumunun bilgisi dâhilinde ifa edilir.

4- Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanmak isteyen ve ön şartları taşıyan bir kişi nasıl müracaat etmelidir?

Talebeler, Türkiye’de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine https://mevlana.yok.gov.tr/ internet adresinden de ulaşabilecekleri gerekli formları noksansız bir şekilde doldurarak müracaat edebilir.

Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarında vazifeli tüm öğretim elemanları da aynı şekilde ilgili Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine müracaat edebilirler.

5- Mevlana Değişim Programı talebesi dönem kaybına uğrar mı?

Mevlana Değişim Programı ile başka bir ülkede bir dönem ya da iki dönem eğitim gören talebenin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda almış olduğu derslerin, Öğrenim Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle (derslerdeki başarısı esas alınmak üzere) talebe ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

6- Mevlana Değişim Programı’ndan kaç sefer ve ne kadar müddet ile faydalanabiliriz?

Talebeler; Mevlana Değişim Programı’ndan en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim müddeti bir eğitim-öğretim yılını aşamaz. Talebeler yükseköğretimdeki farklı seviyeleri kapsayan bütün eğitim hayatları boyunca Mevlana burslu talebesi olarak yalnız bir kez faydalanabilirler. Aynı talebe farklı yükseköğretim seviyelerinde ikinci kez programdan ancak burssuz olarak faydalanabilir. Öğretim elemanları; Mevlana Değişim Programı doğrultusunda bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta en fazla üç ay müddetle ders verme hareketliliğinden faydalanabilirler.

7- Öğretim elemanı hareketliliği doğrultusunda ders verme hareketliliğinin müddeti ve muhteviyatı nedir?

Öğretim elemanlarının hareketlilik doğrultusunda yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından ifa edilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu doğrultuda tetkik edilir. Ders verme faaliyeti ihtiva etmeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı doğrultusunda tetkik edilemez ve değişim için tasdik edilemez.

8- Programa müracaat edenlerin lisan seviyesini ölçmek için herhangi bir (YDS, TOEFL, IELTS gibi) imtihan türü/evrakı mecburi midir?

Programdan faydalanabilmek için müracaat eden talebelerin seçiminde kullanılan temel kriterlerden biri de lisan puanıdır. Ancak ilgili mevzuatça belirlenmiş bir imtihan türü ya da evrakı bulunmamaktadır. Yükseköğretim kurumları adaylardan ulusal ya da uluslararası geçerliliği olan bir imtihan türü/evrakı talep edebilecekleri gibi kendi yapacakları imtihanla da talebelerin lisan bilgisini ölçebilir/belgeleyebilirler. Yabancı lisan bilgisi konusundaki adayların yetkinliği hem Programın hem de talebenin başarısını etkileyecek en önemli unsurlardan biridir. Yükseköğretim kurumlarımızdan adayların seçiminde bu konuda hassas davranmaları beklenmektedir.

9- Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanmak isteyen bir talebe gittiği yükseköğretim kurumuna eğitim-öğretim ücreti öder mi?

Talebeler sadece, Mevlana Değişim Programı talebesi oldukları müddet zarfında kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle mesul oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Program çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.

10- Yurt dışından Türkiye’ye gelen talebelerin konaklaması konusunda KYK yurtlarının imkânları kullanılabilir mi?

Mevlana Değişim Programı doğrultusunda, yurt dışından Türkiye'ye gelecek olan yabancı uyruklu talebeler için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından, kurum işletmesinde bulunan yurtlarda belirli oranda kontenjan ayrılmaktadır.

11- Değişim için bir yükseköğretim kurumuyla bölüm bazında mı anlaşılacak yoksa o yükseköğretim kurumunun bütün bölümleriyle mi anlaşma yapılacak?

Yükseköğretim kurumları yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla protokol imzalarken hangi alanlarda ve bölümlerde, ne kadar talebe ve öğretim elemanı değişimi yapacaklarını belirteceklerdir.

12- Program doğrultusunda protokol yapılacak yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından tanınıp tanınmadığına dair bir liste var mıdır, varsa eğer bu listeye nasıl ulaşabiliriz?

YÖK tarafından tanınan üniversitelerin listesini ihtiva eden bilgilere http://www.yok.gov.tr/web/denklik/anasayfaweb sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

13- Protokol imzalamak istediğimiz yükseköğretim kurumunun ismi YÖK tanınma listesinde yoksa ne yapmalıyız?

Tanınma listesinde bulunmayan yükseköğretim kurumlarının tanınma durumunu öğrenmek için mevlana.yok.gov.tr/belgeler başlığı altında bulunan matbu tanınma talep dilekçesiyle YÖK Akademik Değişim Programları Birimi’nden tanıma bilgisi edinebilecektir.

14- Üniversitemizin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ikili anlaşmaları bulunmaktadır. Bu doğrultudaki anlaşmaları Mevlana Değişim Programı doğrultusunda tetkik edilmesi mümkün müdür?

Mevlana Değişim Programına dâhil etmek istersek protokolleri de değiştirmek gerekir mi? Mevlana Değişim Programı doğrultusunda değişim tertip etmek için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan yükseköğretim kurumu ile Mevlana Değişim Programı Protokolü’nün imzalanması gerekmektedir. Yurt dışı yükseköğretim kurumuyla imzalamış olduğunuz diğer ikili anlaşmalar Mevlana Değişim Programı’na otomatik olarak aktarılamaz. Program doğrultusunda talebe ve öğretim elemanı değişimi için Mevlana Değişim Programı Protokolü’nün imzalanmış olması gerekmektedir.

15- Protokol yapacağımız yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının devlet ya da özel üniversite olmalarıyla alakalı bir sınırlama var mıdır?

Protokol yapacağınız yurt dışındaki yükseköğretim kurumunun devlet ya da özel olmasına dair bir sınırlama bulunmamaktadır.

16- Vakıf Üniversiteleri, Mevlana Değişim Programı doğrultusunda öğretim elemanı ve talebe değişiminden faydalanabilirler mi?

Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mevlana Değişim Programı Yönetmeliği’nin 28. maddesi 2. fıkrasına göre; “Vakıf üniversiteleri ve vakıf meslek yüksekokulları da bu program hükümleri doğrultusunda yurt dışı yükseköğretim kurumları ile talebe ve öğretim elemanı değişimi yapabilirler. Ancak YÖK tarafından vakıf üniversiteleri ve meslek yüksekokullarına bu program doğrultusunda herhangi bir kaynak aktarımı veya ödeme yapılamaz. Vakıf üniversiteleri ve meslek yüksekokulları mali hükümler dışında, bu program doğrultusunda değişimi ifa edebilmek için bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler ve Yükseköğretim Kurulunu bilgilendirmekle mesuldürler.”

17- Mevlana Değişim Programı çerçevesinde yurt dışındaki özel/vakıf yükseköğretim kurumuna giden/gelen talebe/öğretim elemanı için ödeme yapılabilir mi?

Protokol yapılan yurt dışındaki yükseköğretim kurumunun özel/vakıf/devlet üniversitesi olması kaynak aktarımı yapılması konusunda engel teşkil etmemektedir.

18- Mevlana Değişim Programı Protokolü’ne ek olarak bir protokol yapılmasının önemi nedir?

Anlaşma yapılacak yükseköğretim kurumlarıyla talebe ve öğretim elemanlarının barınma, yemek, sağlık sigortası vb. giderlerinin karşılıklı yükseköğretim kurumları tarafından karşılanması; yükseköğretim kurumları farklı notlandırma ve kredilendirme sistemleri kullanıyorsa bu konuda uyumun sağlanması gibi konularda ek bir protokol tertip etmeniz önerilmektedir. Ek protokol için hazırlanan matbu bir form olmayıp muhteviyatı tamamen anlaşma yapacağınız yükseköğretim kurumlarıyla belirleyeceğiniz esasları ihtiva eden bir metindir.

19- Ek protokol için standart bir format var mı? Ek protokol muhteviyatı hususunda sınırlama bulunmakta mıdır?

Ek protokol için standart bir format ve muhteviyatı konusunda da sınırlama bulunmamaktadır. Ancak imzalanacak ek protokolün Mevlana Değişim Programı yönetmeliği ve usul ve esaslarda belirtilen hususlarla çelişmemesi esastır.

20- Mevlana Değişim Programı Protokolü’nü Rektörün olmadığı durumlarda kim ya da kimler imzalama yetkisine sahiptir?

Rektörün bulunmadığı durumlarda Protokolü sadece Rektör Vekili imzalayabilir. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarındaysa (ülkelere göre yükseköğretim kurumları içinde ilgili kurumu temsile yetkili en üst otoritenin adı ve konumu değişebilmektedir) ilgili kurumu imza yetkisiyle temsil eden üst seviye yetkililer imzalayabilir.

21- İmzaladığımız Protokollerin bir kopyasını YÖK’e göndermeli miyiz?

İmzalanan Protokolün elektronik kopyası, fotokopisi veya ıslak imzalı bir nüshasının YÖK’e iletilmesi gerekmektedir. Protokolün aslı mutlaka imzacı yurt içi yükseköğretim kurumunda bulunmalıdır./p>

22- Mevlana Değişim Programı talebelerinin alacağı burs miktarları nedir?

2013-2014 eğitim-öğretim yılında:

Kişi Başına Düşen GSMH 10.000 doların üzerinde olan ülkelere Mevlana Değişim Programı doğrultusunda burslu Mevlana Değişim Programı Talebesi olarak gidecek talebelere, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Talebelerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören talebelere 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katı 280x3=840TL

Kişi Başına Düşen GSMH 5.000 ile 10.000 dolar arasında olan ülkelere Mevlana Değişim Programı doğrultusunda burslu Mevlana Değişim Programı Talebesi olarak gidecek talebelere 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan aylık burs tutarının iki katı 280x2=560 TL,

Kişi Başına Düşen GSMH 5.000 doların altında kalan ülkelere Mevlana Değişim Programı doğrultusunda burslu Mevlana Değişim Programı Talebesi olarak gidecek talebelere 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan aylık burs tutarının bir buçuk katı 280x1,5=420 TL burs miktarı ödenmesi,

Mevlana Değişim Programı doğrultusunda burslu Mevlana Değişim Programı Talebesi olarak Türkiye’ye gelecek talebelere 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan aylık burs tutarının iki katı 280x2=560 TL burs miktarı ödenmesi kararı alınmıştır. ( Bu miktarlar 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı içindir.)

23- Mevlana Değişim Programı öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler nelerdir?

Türkiye’den Yurt Dışına Giden Öğretim Elemanları: Mevlana Değişim Programı doğrultusunda yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına ders verme hareketliliği doğrultusunda gönderilecek öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler doğrultusunda 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi 1 inci paragrafı ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu esas alınarak hazırlanan tutarlara uygun olarak, yevmiye, ulaşım gideri, aylık sağlık sigortası ödenmesi uygun görülmüştür.

Yurt dışından Türkiye’ye Gelen Öğretim Elemanları: 10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri gereğince yevmiye ve ulaşım gideri için ödeme yapılacaktır. Detaylı bilgi ve öğretim elemanlarına ülkelere göre yapılacak ödeme listesi için mevlana.yok.gov.tr internet sitesini ziyaret ediniz.

24- Mevlana Değişim Programı doğrultusunda değişim talebeleri için hangi notlandırma ve kredilendirme sistemi kullanılacaktır?

Mevlana Değişim Programı talebelerinin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde belirlenen kredilere dayalı ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Yükseköğretim kurumları imzaladıkları protokolde karşılıklı olarak mutabık kaldıklarını beyan etme şartıyla, ortak bir kredilendirme sisteminde anlaşabilecekleri gibi, AKTS kredilendirme sistemini de değişimde esas alabilirler.

İmzacı yükseköğretim kurumları, talebelerin kendi kurumlarında aldıkları veya alacakları dersler sebebiyle ortaya çıkabilecek ders tekrarlarının önlenmesi, değişim döneminde kendi kurumlarında alacakları derslerle gidecekleri yükseköğretim kurumunda alacakları derslerin eşleştirilmesi konuları ile talebelerin değişim müddetince kredi, ders, dönem veya yıl kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alır. Bu maksatla kredilerin tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi maksadıyla, gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir.

Öğrenim Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce açık olarak belirlenir. Talebelerin başarılı oldukları derslerin notlarının denkleştirilmesinde Mevlana Değişim Programı talebesi olarak öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunda tatbik edilen ders geçme notu esas alınır. Ders geçme notu farklı olan kurumlara gitmek isteyen talebeler, konu hakkında değişim dönemi başlamadan önce bilgilendirilir. Öğrenim protokolünü imzalayan talebelerin konuyla alakalı bilgilendirildikleri varsayılır.

Denklikler ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından tasdik edilir. Mevlana Değişim Programından yararlanan talebelerin başarılı oldukları dersler ve kredileri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının ders ve not çizelgelerinde yazılı olarak belirtilir.

25- Araştırma görevlileri programdan faydalanabilirler mi?

Araştırma görevlileri talebe olarak (eğer lisansüstü bir programa kayıtlıysa) programdan faydalanabilir. Araştırma görevlisine ders ücreti tahakkuk edilemeyeceği için ve bu programdan öğretim elemanları ders verme hareketliliği doğrultusunda yararlanacağı için, araştırma görevlileri öğretim elemanı olarak programdan faydalanamaz.

26- Her yıl YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına belli bir kontenjan mı verilmektedir?

Her yıl her yükseköğretim kurumuna ayrı ayrı bir kontenjan tahsisi mevzubahis değildir. Mevlana Değişim Programı Protokolü’nün 2. sayfasında imzacı kurumlar hangi alan/bölümlerde ne kadar talebe ve öğretim elemanı değişimi yapacaklarını sayı ve müddet olarak belirtirler. İmzalanan bu Protokollerin bir nüshası YÖK’e gönderilir. YÖK Yürütme Kurulu, kaynakların adil kullanımı, Programın etkin ve verimli şekilde işleyebilmesi adına yükseköğretim kurumlarımızdan gelen talepleri inceler ve gerekli durumlarda, iletilen taleplerin yeniden tertip edilmesine karar verebilir.

27- Yüksek Lisans ve Doktora talebeleri tez safhasında Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanabilir mi?

Yararlanmaları durumunda gittikleri yükseköğretim kurumunda herhangi bir çalışma programı tatbik edilmesi gerekir mi ya da nasıl bir program tatbik edilmesi gerekir? Yüksek Lisans ve Doktora talebeleri yönetmelikte belirtilen hususları taşıması kaydıyla tez döneminde de Mevlana Değişim Programı’ndan faydalanabilir. Talebenin gideceği yükseköğretim kurumunda ders alıp almaması, doktora tez araştırmasında bulunup bulunmaması gibi faktörler bölüm/ana bilim dalı başkanları ve koordinatörlerinin karar vereceği bir durumdur. YÖK’ün bu konuda bağlayıcı bir karar alması mevzubahis değildir. Ancak talebenin ölçülebilir bir başarıya temel teşkil edecek bir faaliyette bulunması gerekir. Bu hem talebenin programdan faydalanıp faydalanmadığının (yani okula, derse, çalışmalara iştirak edip etmediğinin) tespit edilmesi hem de bursun ödenmesi ve dönem kaybı yaşanmaması için gerekli bir noktadır.

28- Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına gidecek olan ve yurt dışından ülkemize gelecek olan talebeler ve öğretim elemanları için sağlık sigortası konusundaki düzenlemeler nelerdir?

29/05/2013 tarihine kadar Türkiye’de yükseköğretim gören yabancı uyruklu talebelerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri yükseköğrenimi devam ettiği müddet ile sınırlı olmak üzere birer yıllık dönemler halinde yükseköğretim kurumları tarafından ifa edilmekte iken, 6486 sayılı Kanunla getirilen değişiklik gereğince yabancı talebelerin genel sağlık sigortası tescilleri isteğe bağlı hale getirilmiş olup, mevzubahis talebelerin talep etmeleri halinde Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihi müteakiben 3 ay içerisinde müracaat etmeleri şartıyla genel sağlık sigortası tescil işlemleri öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce veya Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılacaktır. Sigorta primi 1 yıllık müddet için yapılmakta olup peşinen yaklaşık 480 TL ödemeleri gerekmektedir. Mevlana Değişim Programı doğrultusunda gelen öğretim elemanlarının sağlıklarını güvence altına almalarında 4 yol olduğu anlaşılmıştır. Birinci olarak, Türkiye’ye gelmeden önce özel sağlık sigortası ile kendilerini sigortalatabilirler. İkinci olarak, Program doğrultusunda Türkiye’ye geldikten sonra SGK primini ödeyerek Genel Sağlık Sigortalı olarak tedavi masraflarını karşılayabilirler. Üçüncü olarak, burada yaptıkları harcamaları kendi kaynakları ile ödemek şartıyla alacakları faturaları ülkelerine geri döndüklerinde ilgili birimlere ibraz ederek tahsil edebilirler. Son olarak, SGK’nın 22 ülke ile imzalamış olduğu karşılıklı sigorta anlaşmaları çerçevesinde yaptıkları sağlık harcamalarını senkronize olarak ödenmesini sağlayabilirler. Gelen talebe ve öğretim elemanları acil durumlarda hastanelerin ACİL sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceklerdir. Eğer gelen talebe veya öğretim elemanının herhangi bir sağlık sigortası yok ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince üniversitelere tatbik edilecek cezai yaptırım bulunmamaktadır. Aileler bu madde dışındadır.

29- Tıp Fakültesi 6. sınıf talebeleri programdan faydalanabilirler mi?

Tıp Fakültesi 6. sınıf (intörn) talebelerinin, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Mevlana Değişim Programı’ndan faydalandırılmasının ikinci bir karara kadar durdurulması hakkında alınan karar gereğince intörn talebeleri Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanamamaktadırlar.

30- 2013-2014 akademik yılı ikinci dönemi için Programa müracaat edebilir miyim?

Mevlana Değişim Programı müracaatları yılda 1 kez açılmaktadır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemleri müracaatları alındığı için, ikinci dönem için müracaat imkânı bulunmamaktadır.

31- İkametgâh tezkeresi harç bedeli konusunda herhangi bir muafiyet mevzubahis midir?

Dış temsilciliklerimizden öğrenim meşruhatlı vize alarak ülkemize gelenlere, Mevlana Değişim Programı talebesi olduğuna, nerede ve hangi tarihler arasında eğitim göreceklerine dair Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörleri tarafından tertip edilen evrak ibraz etmeleri ve ülkemize giriş yaptıkları tarihten itibaren 1 ay zarfında ikametgâh tezkeresi tertip edilmesi talebinde bulunmaları durumunda, azami iki dönem öğrenim için ikametgâh tezkereleri harçsız olarak resen tertip edilecektir.

32- Programla İlgili Daha Fazla Bilgiye Nereden Ulaşabilirim?

Talebesi olduğun ya da vazifeli olduğun yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofislerinden

https://mevlana.yok.gov.tr/ internet adresinden

Ya da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğünden programla alakalı bilgi, evrak ya da gerekli dokümanlara ulaşabilirsiniz.